средства

""""
Операция BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията”, Проект BG161PO003-1.1.07-0609 -С0001  „Внедряване на иновативен метод за получаване на висококачествени карбамид-формалдехидни смоли”, се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България

„КАСТАМОНУ БЪЛГАРИЯ” АД, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.1.07-0609 -С0001, по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, процедура BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията”, е в изпълнение на проект:

 

„Внедряване на иновативен метод за получаване на висококачествени карбамид-формалдехидни смоли”
 

Общата цел на проекта е:

 

Внедряване на иновативен метод за получаване на висококачествени карбамид-формалдехидни смоли, чрез закупуване на високотехнологично оборудване.

Общата цел на проекта е насочена към намаляване себестойността на крайния продукт, чрез затваряне на производствения цикъл вътре в предприятието и прекратяване зависимостта от  „външни доставчици” като основен фактор за оптимизиране на използваните ресурси и повишаване на добавената стойност от дейността на предприятието. В резултат на иновативния метод значително ще бъде подобрено качеството на произвежданата продукция и ще се разшири дейността на предприятието, като това ще даде възможност за завоюването на нови пазарни позиции.

 

 

Специфичните цели на проекта са:

 

  • Внедряване на нова поточна линия за производство на карбамид-формалдехидна смола;

 

  • Производство на ПДЧ и ЛПДЧ с ниско съдържание на свободен формалдехид, съответстващ на европейските екологични и здравни норми и предписанията на Световната здравна организация;

 

  • Адаптиране на производството към използваната смола – тъй-като използваната смола ще бъде една и съща, ще се избегне моментът на настройване на технологичната линия към всяка конкретна партида;

 

  • Намаляване рисковете от произвеждане на некачествена продукция, вследствие на олепиляването, до оптималния минимум.

 

 

Компанията предвижда стартирането на производство на КФС, на базата на патентован метод за синтез на КФС № 66120 В1 за приготвянето на лепило, насочен към намаляване съдържанието на свободен формалдехид в произвежданите продукти, което ще доведе до покриване на европейските нормативи. Съответствието със строгите норми на ЕС по 
 

 Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез „Европейски фонд за регионално развитие”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Кастамону България” АД  и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и ДО.

""""
Операция BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията”, Проект BG161PO003-1.1.07-0609 -С0001  „Внедряване на иновативен метод за получаване на висококачествени карбамид-формалдехидни смоли”, се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България
 

 

отношение на карбамид-формалдехидните смоли (КФС), ще допринесе както за намаляване на опасността от възникване на здравословни и екологични проблеми, така и за удовлетворяване нуждите на предприятието от качествено лепило.

Внедряването на новия производствен процес ще послужи като основен инструмент за постигане на устойчив икономически растеж на Кастамону България АД, което ще осигури значително повишаване на качествените показатели и на приходите от продажби, както и постигането на конкурентни предимства за предприятието на българския и международния пазар.

 

 

Kastamonu Entegre © 2018 Всички права запазени.