средства

""""

 

 

 

„Тръжна процедура по реда на ПМС 55/2007г., на бенефициент „Кастамону България" АД  по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-2.3.01-0040-С0001/12.07.2012 г. „Повишаване конкурентоспособността на „Кастамону България” АД чрез инвестиция в технологично оборудване за намаляване енергоемкостта на производството”

 

21.12.2012 г.

 

Съдържание на тръжната документация по процедурата:

 

1. Решение за откриване на процедура за определяне на изпълнител;

2. Обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител;

3. Оферта по чл.35, ал. 3 за участие в процедура за открит избор;

4. Декларация на кандидата за липса на обстоятелства по чл.31, ал.4, т. 1 и ал. 8 от ПМС 55 от 12.03.2007;

5. Декларация за валидност на офертата;

6. Декларация на кандидата за запознаване и приемане условията за изпълнение на процедурата;

             7. Пояснителен документ по чл.15, ал. 1;
             8. Технически спецификации и пълно описание на обекта на процедурата;

             9. Изисквания към офертите;

           10. Техническа оферта за участие в процедура за определяне на изпълнител;

           11. Списък на изпълнените договори, с предмет сходен и/или еднакъв с предмета на настоящата поръчка;

           12. Декларация за оборота на участника от сходни с предмета на поръчката доставки;

           13. Ценова оферта за участие в процедура за определяне на изпълнител;
           14. Методика за оценка на офертите;
           15. Проект на договор за доставка. 

 

 

 

„Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител "открит избор" с предмет:

„Повишаване конкурентоспособността на „Кастамону България” АД чрез инвестиция в технологично оборудване за намаляване енергоемкостта на производството”, в изпълнение на ДБФП № BG161PO003-2.3.01-0040-С0001/12.07.2012 г., при условията на ПМС 55/2007.

Тръжната документация можете да открие тук:

Обявата е публикувана във вестник Телеграф, бр. 2735 от 21.12.2012г.

 

Оферти/Заявления се подават на адрес: КАСТАМОНУ БЪЛГАРИЯ АД, област Стара Загора, община Павел Баня, с. Горно Сахране 6151, ул. Шипченска епопея N 24 до 17.00 ч. на 07.01.2013 г. 

 

Kastamonu Entegre © 2018 Всички права запазени.