Подобряване условията на труд на служителите в Кастамону България АД, чрез обезопасяване на работната среда и осигуряване на база за физическа култура и спорт

Кастамону България АД, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.008-0170-C01, по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., процедура № BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“, е в изпълнение на проект:


„Подобряване условията на труд на служителите в Кастамону България АД, чрез обезопасяване на работната среда и осигуряване на база за физическа култура и спорт“

Основната цел на проекта е: Подобряване условията на труд на служителите в Кастамону България АД, чрез обезопасяване на работната среда и осигуряване на база за физическа култура и спорт. 
Специфични цели: 1.Осигуряване на средства за колективна защита от потенциално експлозивна атмосфера, пожар и взрив, аварии и природни бедствия; 2.Подобряване качеството на работните места; 3.Намаляване негативното въздействие от работната среда върху здравето на служителите.

Проектът е насочен към подобряване условията на труд на служителите в Кастамону България АД, чрез обезопасяване на работната среда и осигуряване на база за физическа култура и спорт, чрез реализацията на следните дейности: 1. Осигуряване на средства за колективна защита от потенциално експлозивна атмосфера, чрез закупуване на 6 бр. мобилни уреди за вакуум почистване на дървесен прах; 2. Осигуряване на средство за колективна защита от пожар и взрив, чрез закупуване и внедряване на 1 бр. автоматична пожарогасителна система към съоръжение за термично масло и тръбопроводен контур на преса за ПДЧ.; 3. Осигуряване на средство за колективна защита при аварии и природни бедствия, чрез закупуването на 1 бр. система за аварийно известяване с цел евакуация.; 4. Осигуряване на средство за колективна защита от потенциално експлозивна среда и пожар, чрез закупуване на 1 бр. мобилна водна станция за почистване на дървесен прах; 5. Осигуряване на социални придобивки за работещите в Кастамону България, чрез закупуване на оборудване за зала за спорт и отдих, с мерки насочени към служители над 54 години; 6.Организация и управление на проекта; 7.Информиране и публичност. 
Закупуването на новото оборудване и системи, ще доведе до следните основни резултати: 
- Рискът от експлозии и пожари ще се сведе до минимум;
- Разпространението на фини прахови частици в работните помещения ще се ограничи; 
- Ще се ограничи вредното въздействие на отделяните емисии прах върху здравето на служителите и върху околната среда;
- Ще се намали до минимум опасността от възникване на пожар в най-рисковите участъци;
- Елиминиране на риска от неосведомени служители в случай на пожар или авария;
- Подобряване пожарната безопасност на служителите;
- Подобряване на работната атмосфера и увеличаване на производителността, поради осигурената пълноценна почивка за работещите;
Създаване на условия за удължаване на професионалния живот на служителите.
 

Период на изпълнение: 22.05.2017 г. – 22.11.2018 г.
Обща стойност на проекта: 600 000.00 лева, в това число: 391 080.00 лева безвъзмездна финансова помощ, от които  332 418,00 европейско и 58 662,00 национално съфинансиране.

 

www.eufunds.bg
Проект  № BG05M9OP001-1.008-0170-C01 „Подобряване условията на труд на служителите в Кастамону България АД, чрез обезопасяване на работната среда и осигуряване на база за физическа култура и спорт“  финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от
Европейски социален фонд на Европейски съюз..


Kastamonu Entegre © 2018 Всички права запазени. TTR BİLİŞİM