Тръжна документация за провеждане на процедура за ибор с публична покана, с предмет:„Доставка на Мобилни уреди за вакуум почистване на дървесен прах

Проект  № BG05M9OP001-1.008-0170-C01 „Подобряване условията на труд на служителите в Кастамону България АД, чрез обезопасяване на работната среда и осигуряване на база за физическа култура и спорт“  финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от


Европейски социален фонд на Европейски съюз.

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ
МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИ
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА
О Ф Е Р Т А
ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА
ПУБЛИЧНА ПОКАНА 
 


Kastamonu Entegre © 2018 Всички права запазени. TTR BİLİŞİM