Тръжна документация за провеждане на процедура за ибор с публична покана, с предмет: „Извършване на СМР в две обособени позиции: Обособена позиция I „Изграждане на Автоматична пожарогасителна система“; Обособена позиция II „Изграждане на Система за аварий

                                     

Проект  № BG05M9OP001-1.008-0170-C01 „Подобряване условията на труд на служителите в Кастамону България АД, чрез обезопасяване на работната среда и осигуряване на база за физическа култура и спорт“  финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от

Европейски социален фонд на Европейски съюз.

 

Iziskvaniq oferti_Kastamonu Bulgaria.pdf

Metodika_ocenka_Kastamonu Bulgaria.pdf

Tehnicheska specifikaciq_OP 1.pdf

Tehnicheska specifikaciq_OP 2.pdf

Декларация на кандидата _160_Kastamonu Bulgaria.pdf

Образец на оферта_160_Kastamonu Bulgaria_OP 1.pdf

Образец на оферта_160_Kastamonu Bulgaria_OP 2.pdf

Проекто договор_160_Kastamonu_Izvestitelna_OP 2.pdf

Проекто договор_160_Kastamonu_Pojarogasitelna_OP 1.pdf

Публична покана_160_ZUSESIF_Kastamonu Bulgaria.pdf 

 

 


Kastamonu Entegre © 2018 Всички права запазени. TTR BİLİŞİM