КАСТАМОНУ БЪЛГАРИЯ АД, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.002-0014-C01, по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура № BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи

                                                                                               

КАСТАМОНУ БЪЛГАРИЯ АД, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.002-0014-C01, по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура № BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ - Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“, е в изпълнение на проект:

„Въвеждане на енергоспестяващи технологии в Кастамону България АД, с цел подобряване конкурентоспособността и постигане устойчив растеж на предприятието“


Основната цел на настоящия проект е насочена към подобряване на енергийната ефективност, постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на Кастамону България, чрез инвестиция в енергоспестяващо оборудване.
Специфични цели: 1.Намаляване енергийните разходи на предприятието за единица продукция;2.Разширяване производствения капацитет на Кастамону България; 3.Подобряване ресурсната ефективност и ефикасност на компанията; 4.Намаляване на вредното въздействие върху околната среда в резултат на енергийна консумация.

Проектът е насочен подобряване енергийната ефективност, постигане на устойчив растеж и повишаване конкурентоспособността на Кастамону България, чрез изпълнението на следната дейност: Придобиване на енергийно ефективно оборудване (мярка 1 от енергийния одит) - (дейността ще бъде изпълнена чрез закупуването на Шлайф линия – 1 бр.). Новата шлайф линия, състояща се от две широколентови шлайфмашини, ще замени съществуващото амортизирано, енергоемко и неефективно оборудване в етап 6 от производството, осигурявайки технологична възможност за преработката на 70% повече продукция, при близо 50% по-малко работни часове.  
Реализацията на настоящия проект, е в пълно съответствие със стратегията за енергийна ефективност на Кастамону България, като количествено измеримите резултати, които ще се постигнат, са: Годишни спестявания на енергия; Планирани енергийни спестявания за цялото предприятие; Спестени емисии CO2; Спестени разходи за енергия. Планираната за изпълнение дейност ще допринесе и за: значителното разширяване капацитета за преработка на продукция в етап 6 Калибриране и шлайфане, при намалена консумирана енергия; редуциране на генерираните негодни бракувани ПДЧ, чрез тяхното рециклиране; намаляване изискванията на оборудването отнасящи се до необходимото количество сгъстен въздух и дебит за отвеждания прах от аспирацията. В резултат на всичко посочено ще се подобри енергийната ефективност на предприятието, като се осигури устойчиво развитие и конкурентоспособност, тъй като едновременно ще се увеличи количеството произвеждана продукция, и ще се намали негативното въздействие върху околната среда.
Период на изпълнение: 01.08.2018 г. – 01.08.2020 г.

Обща стойност на проекта: 1 810 000.00  лева, в това число: 524 900.00  лева безвъзмездна финансова помощ, от които 446 165.00 лева европейско и 78 735.00 лева национално съфинансиране. 

 

------------------------- www.eufunds.bg -------------------------
Проект  № BG16RFOP002-3.002-0014-C01 „Въвеждане на енергоспестяващи технологии в Кастамону България АД, с цел подобряване конкурентоспособността и постигане устойчив растеж на предприятието“  финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


Kastamonu Entegre © 2018 Всички права запазени. TTR BİLİŞİM