Политики

Политики по внедрените системи за управление в Кастамону България

 

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

 

Ø  Kато усъвършенстваме процесите за производство и технологичната линия, да постигнем висока ефективност на производството.

Ø  Да проучваме настоящите и бъдещи нужди на клиентите, да удовлетворяваме точно и навреме изискванията и надминаваме очакванията им.

Ø  Да подобряваме непрекъснато системата за управление на качеството с цел да постигнем най-високо качество на продукцията.

Ø  Чрез професионално обучение на работниците и на специалистите да постигнем висок професионализъм.

Ø  Присъствието на чувство на екипност в работата между служителите, дистрибуторите и клиентите да гарантира стабилно място на “Кастамону България” AД на вътрешния и външен пазар.

Ø  При изпълнение на всичките дейности да спазваме законовите разпоредби и да опазваме околната среда.

 

ПОЛИТИКА ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

 

Фирма „КАСТАМОНУ БЪЛГАРИЯ“ АД във всички свои дейности определя своя персонал като най-ценния си актив. Ангажирани в производството на различни продукти от дървесина фирма „КАСТАМОНУ БЪЛГАРИЯ“ АД се стреми да осигурява здравословни и безопасни условия на труд, както и да управлява рисковете от пожар, трудови злополуки и др. и да предотврати или намали евентуални последващите загуби.

 

За постигане на тази цел:

·        Да спазваме всички приложими нормативни изисквания по отношение на Здравословни и безопасни условия на труд.

  • При внедряване на нов продукт, процес или съоръжение след проектирането им те да бъдат в обхвата на системата за Здравословни и безопасни условия на труд.
  • Да определим рисковете, които влияят неблагоприятно на здравето и безопасността на работещите и да предприемем необходимите мерки за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните заболявания.
  • Да разработим системи за намаляване до минимум на загубите вследствие на злополуки и аварии, които биха възникнали при извършване на дейности.
  • Да запознаем нашите клиенти, дистрибутори и гости с нашите условия за безопасност и да бъдем отворени към новите технологии за безопасна работа.
  • Да провеждаме обучения с цел осъзнаване на важността от Здравословни и безопасни условия на труд.
  • Поемаме ангажимент за повишаване на ефективността и непрекъснато подобряване на системата за Здравословни и безопасни условия на труд.

Да бъдат ангажирани всички работници, служители, стажанти, дистрибутори, фирми подизпълнители и външни посетители за постигане на горепосочените цели и постоянното подобряване на Здравословните и безопасни условия на труд в предприятието.

За да бъде Системата по Здравословни и безопасни условия на труд в съответствие, всички ръководители и служители са длъжни да вземат и да прилагат необходимите мерки за безопасност в своите направления.

ПОЛИТИКА ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

 

Ø  Спазване на всички нормативни изисквания за опазване на околната среда и намаляване риска за човешкото здраве.

Ø  Внедряване на безотпадни технологии за производство – алтернативи за оползотворяване на генерираните отпадъци и оползотворяване на енергията на отпадъчните газове.

Ø  Разработване и прилагане на системи за икономия на суровини, материали, вода и енергия.

Ø  Поддържане на добри взаимоотношения с местната общественост и държавните институции.

Ø  Определяне на основните аспекти върху околната среда и предприемане на необходимите мерки за контрол и тяхното предотвратяване или намаляване.

Ø  Систематизиране на задължителната документация, отнасяща се до опазване на околната среда – разрешителни документи, инструкции, протоколи, аварийни планове и други.

Ø  Непрекъснато подобряване и поддържане ефективността на система за опазване на околната среда.

Ø  При изпълнение на всичките си дейности да не допускаме екологични инциденти.

 

Kastamonu Entegre © 2018 Всички права запазени.